مدار فرمان درب اتوماتیک

مدار فرمان درب اتوماتیک 

مدار فرمان درب اتوماتیک به مداری در تمامی دربهای برقی گفته می شود که وظیفه کنترل تمام ارکان یک درب اتوماتیک را برعهده دارد.

مدار فرمان در هنگام عملکرد وضعیت چشمی های بین درب ، میزان چرخش موتور ، میزان فشار نهایی بازو های جک ، تشخیص محل انتهایی حرکت و همچنین اندازه گیری اختلاف زمان حرکت هر لنگه از درب ها را برعهده دارد.